home   lightworker   spirituální psychologie   události   pátá dimenze   atlantida
Atlantida


Třetí oko
Třetí oko je čakra mezi obočím a má tmavě modrou, indigovou barvu. Pokud je tato čakra plně otevřena, je jako křišťálová koule, která nám umožňuje užívat úplné smyslové vnímání. Je to naše vnitřní oko a symbolizuje rozum, intuici, vize, rozhled, kreativitu, pružnost, jasnozřivé schopnosti, moudrost, sny a touhy a klid. Informace ze třetího oka dostáváme přes intuici, která se projevuje ve formě obrazů, záblesků vědění, barev, vidění aury.
celý článek

12 kmenů
Před potopením Atlantidy se 1. kmen přesunul na severovýchod Jižní Ameriky a tito potomci Atlantidy se stali Inky, kteří jsou ve světě známí pro práci se zlatem. Byli to kněží a architekti, kteří postavili Machu Picchu a založili tu obousměrný interdimenzionální portál. Příroda je vystavěna na základech posvátné geometrie.
celý článek

Atlantské léčení
Atlantské léčení přináší napojení na vyšší Já, které nám posílá energii a informace k tomu, abychom se uzdravili a byli spokojení. Je to schopnost získat přístup ke své vnitřní moudrosti a uzdravit se. Při léčení dochází k podpoře elektrické frekvence přítomných lidí a ke spuštění procesu, aby se tělo samo uzdravilo. Léčení je návrat ke své celistvosti.
celý článek

Napojení na Plejády, Sírius, Orion, Neptun a Venuši
Plejády je mladá, otevřená hvězdokupa v souhvězdí Býka. Plejády jsou především spojovány s alternativním způsobem léčení. V minulých životech jste mohli být kněžkou s rozvinutým darem vnitřního zraku a vědomého snění. Je možné, že v současnosti pracujete multidimenzionálně a během snění se věnujete léčení a spirituálnímu učení, čímž přinášíte na Zem nový způsob učení a léčení.
celý článek

Atlantida
Atlantida se nacházela v oblasti dnešního Středoatlantského hřbetu, který je nyní převážně pod hladinou oceánu, ale v některých místech hřbet vystupuje nad hladinu oceánu v podobě ostrovů. Je považován za nejdelší pohoří na zeměkouli o délce 20300 km a šířce 1500 km a táhne se na severu od Islandu, přes Azorské souostroví až po neobydlený ostrov Bouvet, který se nachází v jižní části Atlantského oceánu.
celý článek

Portály. Čakry Země
Portály jsou místa, kde je přítomna vyšší energie a kde máme silnější přístup k učení, energiím, světlu a transformaci. Světlo, které vyzařuje na Zem z určité planety a hvězdy, obsahuje spirituální informace a vědění. Toto světlo působí na Dutou Zem, což umožňuje vzpomenutí si na nejvyšší možnosti vývoje pro planetu Zemi. Tato směs energie pak tvoří vyšší energii, která se šíří po celé Zemi.
celý článek

Atlantida. Život v komunitě. Zvyky.
Pokud člověk v komunitě stavil dům, ostatní mu pomáhali. Dávání a braní bylo v rovnováze. Cenili si druhých, byli tvořiví, štědří a respektovali se. Každý dělal to, co měl rád. Nebyly peníze. Výrobky byly dány na společné místo a každý si vzal, co potřeboval.
celý článek

Cestování. Zdroje energie.
Atlanťané užívali energii zvukových vln, síly mysli, soustředění, sluneční energii, energii krystalů, sílu magnetických silových linií, energii z přírody, rostlin, vody, energii z hvězdných seskupení, energii symbolů a ze zdroje. Atlanťané věděli, jak uvolnit životní energii při provádění rituálů.
celý článek

Architektura. Chrám Poseidona. Chrámy ve 12 regionech. Pyramidy
Hlavní město Atlantida bylo uspořádáno do kruhu. Kanály, které oddělovaly úseky souše, byly plné vody a řeky pramenící v horách a tekoucí přes pevninu. Stezky podél potoků nabízely příjemný odpočinek a stříkající fontány byly výrazem lásky Atlanťanů k tekoucí vodě. Přes městský okruh vedly mosty. Na mostech byly věže, které sloužily jako strážní budovy, skladiště a komunikační prostory.
celý článek

Magnetické linie. Leylines
Magnetické linie. Zdrojem zemského magnetismu je roztavené železo ve vnějším jádru země. Neustálý pohyb volných elektronů v tekutém železe vytváří proud, který indukuje magnetické pole. Jeho intenzita se na povrchu naší planety v různých místech, dnech a dlouhých časových období, liší. Atlanťané si vážili svého prostředí a vnímali přirozený tok magnetické energie, který pokrývá povrch naší planety.
celý článek

Technologie
Tím, že Atlanťané a Lemuřané spojovali intuitivní schopnosti jejich vysoce vyvinutých myslí s pokročilými matematickými a technickými schopnostmi, kněží - vědci se naučili užívat síly přírody pro pohodlí, vyhovující podmínky a potěšení všech zúčastněných. Byli velmi spirituálně vyvinutí a rozvinuli velmi pokročilou technologii.
celý článek

Intergalaktická rada
Intergalaktická rada je složena z určitého uspořádání kosmických energií. Měla vždy na starost celý experiment zvaný Atlantida. Intergalaktická rada byla architektem Atlantidy a po celou dobu existence na něj dohlížela. Před vznikem Atlantidy vyhlásila do všech vesmírů, že na planetě Zem je možnost zažít zkušenost života ve fyzickém těle s pomocí smyslů a citů.
celý článek

Dávná civilizace
Kdysi žila na Zemi rasa, která se lišila od lidských ras žijících na Zemi v současné době. Projevovala plně zákon ducha a ne zákon hmoty jako dnešní lidské rasy. Byla vědomá na božské úrovni a projevovala Boha na Zemi, aniž přimísila vlastnosti těla. Celý život byl založen na duchovnosti, lásce a jednotě s ostatními.
celý článek

Velký krystal. Křišťálové pyramidy v Atlantidě
Velký krystal byl uložen v Chrámu Poseidona (který měl střechu ve tvaru kopule) v hlavním městě Atlantidy. Obsahoval energii čistého zdroje. Byl obrovský a byl zdrojem informací a energie. Byl naprogramován Intergalaktickou radou. Velký krystal byl symbolem, že všechna energie ve vesmíru má společný zdroj.
celý článek

Velká pyramida v Gize
Velká pyramida (Cheopsova pyramida) byla postavena kolem roku 10 050 př.n.l. Tím, že stavitelé do pyramidy zabudovali tytéž základní míry, jaké nacházíme u naší planety, zvýšili účinnost pyramidy tak, že se pyramida stala prvkem harmonizující s planetou, a tedy je schopna vibrovat v harmonických frekvencích se základní frekvencí Země.
celý článek

Velká sfinga v Gíze. Síň Záznamů
Síň Záznamů je uložena pod pravou tlapou Velké sfingy v Gíze. Po pádu Atlantidy sem Velekněží a Velekněžky vložili informace ohledně původu lidstva, kam směřuje a velikosti vesmíru. Je to odkaz Atlanťanů, na který se může napojit člověk mající v sobě ukotvené Kristovo vědomí. Čím více lidí na konci roku 2012 dosáhne této úrovně, tím více informací vyplyne z tohoto místa na povrch. Abychom se dostali k atlantským záznamům, musíme zvýšit své vědomí.
celý článek

Léčení v Atlantidě
Léčení zahrnovalo prozkoumání těla a energetického pole člověka a označení poškozených míst. Do těchto částí poté kněz vyslal paprsky světla. Mezitím kněz telepaticky komunikoval s duší léčeného a zvedl jeho vědomí, aby se člověk naladil na esenci duše. Uvědomovali si moc myšlenek a vyvinuli metody diagnostikování nemocí zkoumáním aury.
celý článek

Užití energie z planet a hvězd
Galaxie je hvězdná soustava složená z hvězd, mlhovin, hvězdokup, mezihvězdné hmoty a tmavé hmoty. Galaxie drží pospolu působení gravitačních sil a jednotlivé komponenty obíhají kolem společného středu. Naše galaxie se nazývá Galaxie Mléčná dráha, která obsahuje kolem 200 - 300 miliard hvězd.
celý článek

Spiritualita v Atlantidě
Lidé v Atlantidě se rádi účastnili rituálů a oslav, věděli, že tyto události je drží pohromadě. Věděli, že rituály jim pomáhají uvolňovat energii potřebnou v určitém období lidského života, dodá jim potřebnou podporu a učí je, jak lépe nakládat s časem.
celý článek

Křišťálové lebky
Křišťálové lebky byly v Atlantidě vyrobeny pomocí síly mysli a soustředění myšlenek. Bylo vyrobeno 12 křišťálových lebek. Každá byla vyrobena z pevného kusu křemene pro jeden region Atlantidy. Tento tvar vybrali Veleknězi a Velekněžky, aby pomohl nést důležité informace.
celý článek

Kněží. Veleknězi. Adepti. Mágové. Alta
Kněží byli spirituálně velmi vyspělí jedinci, kteří díky svým pokročilým schopnostem asistovali společnosti v jejím rozvoji, byli prostředníky vysokofrekvenční energie a asistovali lidem při rituálech. Atlanťané si při rituálech pomocí energie získané z kamenů a rytmických vibrací ze zpěvu, bubnování nebo hraním na jiné nástroje rozšiřovali mysl. Tímto způsobem se každý člověk mohl otevřít přítomné léčivé síle.
celý článek

Krystaly a Atlantida
Někteří lidé jsou zaměřeni na levou mozkovou hemisféru. Čtení, technologie, intelekt a racionální myšlení jsou více uznávány než tvořivé a umělecké vyjádření nebo originální pojetí. To se však v současné době mění a lidé si uvědomují, že je nejlepší využívat kapacitu obou hemisfér stejnoměrně. Až to dokážeme, staneme se bytostmi s vysoce vyvinutými mentálními schopnostmi.
celý článek

Užití a měnění energie
Vše je energie s rozdílnou hustotou. Některá energie je tak hustá, že se z ní stane předmět. Jiná je lehká jako vzduch a je pro nás neviditelná. Existuje mnoho způsobů, jak můžeme měnit hustotu a tvar energie, a to do té doby, než je hmatatelná. Každá myšlenka, kterou vyšleme, a každá emoce, kterou pocítíme, začne měnit naši energii a spoluvytvářet náš život.
celý článek

Užití krystalů v Atlantidě
Léčitelé užívají krystaly k usnadnění přirozenému pohybu vibrací v určité části těla nebo v celém těle. Léčitel vyšle myšlenku, což je nasměrovaná energie. Krystaly tuto informaci přijmou, a podle ní začnou na (např. daném orgánu) energeticky pracovat. Krystaly začnou uvádět vibrace daného orgánu do jeho přirozené vibrace, a tím ho očišťují.
celý článek

Akašické záznamy
Akašické záznamy jsou souhrnem všech minulých, přítomných a budoucích zážitků a vědomostí pro jednotlivé bytosti, kolektivní vědomí a veškerou existenci. Jsou to záznamy všeho, co kdy bylo, je, a co bude. Tato Kniha života neboli vesmírný superpočítačový systém obsahuje informace o všech lidech, jež žili na zemi...
celý článek

Atlantida a současnost
Příčina pádu Atlantidy byla spirituálního podkladu. Destrukci Atlantidy způsobilo to, že lidé neměli jinou volbu, než se chovat dobře, a duše některých lidí volaly po širších možnostech volby. Duše lidí žijících pod vládou Atlantidy potřebovaly svobodu rozhodování. Lidé žili v míru a prosperitě, ale hodně lidí se dobře chovalo, protože všichni občané měli přehled o aktivitách jiných.
celý článek

Atlantské energie
Fialový plamen je energie čistého světla, která rozpouští strach a zlost. Slouží k odstranění negativních myšlenek. Tento plamen může být kdykoliv invokován, protože pokud žijeme ve fyzickém těle a ve vztazích, kde námi prochází emoce, může být těžké si udržet jasnou mysl a být v rovnováze.
celý článek

Krystaly Země
Geologové říkají, že v Arkansasu a Brazílii se nacházejí krystaly nejlepší kvality na světě. Arkansas je jedno z největších naleziští přírodního křemene na Zemi. Tyto silné, velmi rezonanční krystaly jsou v oblasti, kde začíná oblast Little Rock a pokračuje do délky přes 270km a šířky 60km.
celý článek

Příčiny zničení Atlantidy
Vědci mají několik teorií, co způsobilo katastrofu 10000 př.n.l. Kolem roku 10000 př.n.l. se stalo něco, co dramaticky změnilo klima na naší planetě. Severní země Sibiře se staly intenzivně chladnými a ledovce na Evropském kontinentu a kontinentu Severní Ameriky prudce roztály.
celý článek

Pád Atlantidy
Po 1500 let se lidé v Atlantidě zaměřovali na spolupráci, vděčnost a cenění si všech forem života. Po celou dobu si udrželi vnitřní klid, štěstí a spirituální čistotu. Všichni měli přístup k místu vysokofrekvenční energie, které vytvořili Veleknězi a Velekněžky, a byli schopni si udržet vysokou frekvenci a rozvinout jedinečné spirituální schopnosti.
celý článek

Odkaz Atlantidy
Povodně a zkáza, která postihla celý svět, je vykreslena v příbězích předávaných z generace na generaci. Frísové, staří Holanďané, kteří byli především námořníky, napsali: Altland, jak tuto zemi nazývali mořeplavci, spolkly vlny spolu s horami a údolími a všechno ostatní zalilo moře.
celý článek

Aktivace srdeční a krční čakry
Pátá čakra je uložena v oblasti krku a má královsky barvu. Je to čakra komunikace a její stav ukazuje, jak pravdivě vyjadřujeme své pocity a čemu věříme. Pokud se bojíme říkat to, co si myslíme a zavděčujeme se ostatním, toto centrum si zablokujeme. Tento blok se může projevit bolestí v krku.
celý článek

Huna modlitba
Pokud si něco přejeme a důvěřujeme, že se to stane, už v tento moment se to manifestuje. Je to Zákon manifestace. Nicméně spousta lidí má ve svém podvědomí pochyby, strachy a limitující systémy přesvědčení, které blokují účinnost manifestace, proto byla z Atlantidy na Havaj přinesena metoda, která užívá Zákon manifestace, zvaná Huna modlitba.
celý článek

Úplňkové ukončení
Úplněk je čas završení. Účinně pomáhá při léčení, uvolnění a dokončení věcí, které nám už neslouží. Někteří lidé začínají nové věci bez ukončení těch starých. Rozloučili jste se s předešlou etapou života než jste vstoupili do nové?
celý článek

Zasvěcení
Zasvěcení znamená stát se vědomým. Každý je vědomý na stupni, který odpovídá odolnosti nervů a těla. Stane-li se člověk vědomým na vyšším duchovním stupni, uvádíme do těla vyšší, silnější, pronikavější síly. Učinit v sobě vědomí nejvyšší a souběžně s tím vystupňovat odolnost těla na nejvyšší stupeň, pak je možné snést tento božský stav v těle beze škody – to znamená zasvěcení.
celý článek

Cvičení a koncentrace
Zasvěcení začíná tělesným cvičením, která jsou spojena se silnou koncentrací. Cvičení různého držení těla spojená s dýchacími cvičeními a přitom vnést vědomí do různých částí těla. Těmito cviky je možno učinit celé tělo plně vědomým a vědomě hýbat i všemi vnitřními orgány, ovládat je a řídit je.
celý článek

Doplňující se poloviny
Cokoliv vidíme je poznatelné proto, že se to oddělilo od své doplňující poloviny. Ta druhá polovina zůstala v neviditelném, v neprojeveném. Poznání získáme pouze srovnáním dvou stran, pozitivní a negativní, které byly od sebe odděleny. Dokud tyto dvě strany spočívají v sobě, spojené v jednotu, nemůžeme nic vnímat, nic poznávat. Neexistuje poznání, aniž se jednota rozdělí na dvě poloviny, na projevenou a na její zrcadlový obraz, neprojevenou, takže se obě stanou srovnáním poznatelné. Cokoliv proj
celý článek

Zákony přírody
Dále je třeba porozumět zákonům přírody. Bůh je všude přítomný a projevuje se ve viditelném hmotném světě jako přírodní zákon. Proto se nemůže nic dít mimo zákon přírody. Jsou jen na každém vývojovém stupni. Lidé znají jen ty, se kterými se seznámili v denním životě. Na ty jsme si zvykli a říkáme jim přírodní zákony. Stojíme-li před jevem, o kterém jsme dosud nic nevěděli, řekneme si, že se stal zázrak nebo že zapůsobilo nějaké kouzlo.
celý článek

Hůlka a Archa úmluvy
Člověk, který ovládá božsky tvůrčí energii v jejím nejvyšším stupni, se nazývá božský člověk. Je to člověk, který se stal plně vědomým. Projevuje své božské Já plně v dokonalém vědomí. Zažívá a vyzařuje božsky tvůrčí síly v jejich prvotních, netransformovaných vibracích a frekvencích. Žádná jeho část není nevědomá. Je vědomý ve všech dimenzích, hmotné, rostlinné, živočišné, lidské i božské.
celý článek

Sen a skutečnost
Náš charakter a osud byly vystavěny z těchž sil, oba jsou výsledkem příčin a vlivů akcí a reakcí, činů a zkušeností našich životů, kterými se zjevilo Já během věků a které nakonec vykrystalizovalo v naši dnešní osobnost. Jak charakter, tak osud a proto i budoucnost.
celý článek

Sjednocení
Při zasvěcení se kandidát vědomě spojí s vlastní doplňující polovinou, která zde dosud byla jako nevědomá část duše, jako negativní obraz, jako cizí bytost, a přitažlivostí, která se v těle projevuje jako pud, vyvolává stále touhu a neklid. Vědomí se vrací do jednoty, není už žádná doplňující polovina, protože, ona se stala vědomou. To opětné spojení nazýváme mystickou svatbou.
celý článek

Sebeovládání
Je třeba se naučit sebeovládání, což znamená používat vlastnosti ve správný čas na správném místě. Vlastnost, která je na správném místě ve správný čas božská, stane se špatnou na nesprávném místě v nesprávný čas. Neexistují žádné špatné vlastnosti ani žádné špatné síly, ale pouze špatně užité vlastnosti a špatně aplikované síly.
celý článek